Algemene verkoop - en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP - EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Noveka b.v. h.o.d.n. Verbion Handel gevestigd te Winschoten aan de J.A. Koningstraat 19.

Waarin geregeld de binnen het kader der bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Veendam op 5 oktober 1992 onder nummer # 02325000.

Algemeen

Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.Onder de wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts) persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden worden uitdrukkelijk uitgesloten.Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangst name van de geleverde goederen, aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonische, telegrafische, per telex, per e-mail of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

Aanbiedingen

Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijk termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend.Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens / informatie alsmede monstermateriaal blijft ons (intellectueel) eigendom en dient op eerste verlangen geretourneerd te worden.Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order.Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Overeenkomst

Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst tot stand nadat wij een opdracht uitdrukkelijk (schriftelijk of anderszins) hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondeling) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan.